โปรดเลือกงานบริการที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น
1. งานบริการติดตั้งระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
2. งานบริการติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่
3. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
4. งานบริการระบบโทรศัพท์/โทรสารมหาดไทย
5. งานบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
6. งานบริการตรวจสอบ อุปกรณ์เครือข่าย โทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร
7. งานบริการตรวจซ่อม อุปกรณ์เครือข่าย โทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร
8. งานบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
9. งานบริการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT
10. งานบริการการสื่อสารเพื่อความมั่นคง ( CCTV, Jammer)
11. งานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย
12. งานวิเคราะห์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
13. งานเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย