แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563
คำชี้แจง
1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 12 งานบริการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพราะคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือผู้ขอรับบริการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 ถึง 12 และจังหวัดลูกข่ายทั้ง 76 จังหวัด) โดยให้ท่านเลือกตอบเฉพาะงานบริการที่ท่านเป็นผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทำเครื่องหมาย ในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด แบบสอบถามมี 4 ส่วน
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2
ข้อมูลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ส่วนที่ 3
ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์องค์กร
ส่วนที่ 4
สอบถามเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่ท่านเลือกเพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อ
1.1 เพศ :
1) ชาย 2) หญิง
1.2 อายุ :
1) 20 - 29 ปี 2) 30 - 39 ปี 3) 40 - 49 ปี 4) 50 - 59 ปี 5) 60 ปีขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา :
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1.4 ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ อื่น ๆ
1.5 ท่านอยู่ในกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มใดดังต่อไปนี้
1) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2) กรมในสังกัด มท. 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ผู้รับบริการข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 5) สำนัก / กอง สป.มท. 6) อื่นๆ
1.6 โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน ของงานบริการที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น (เลือกประเมินได้ 1 งานบริการ (หรืองานบริการที่ท่านใช้บริการในอันดับต้นๆ ) ต่อแบบสอบถาม 1 ฉบับ)
1.งานบริการติดตั้งระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
2.งานบริการติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่
3.งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
4.งานบริการระบบโทรศัพท์ / โทรสารมหาดไทย
5.งานบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
6.งานบริการตรวจสอบ อุปกรณ์เครือข่าย โทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร
7.งานบริการตรวจซ่อม อุปกรณ์เครือข่าย โทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร
8.งานบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
9.งานบริการฝึกอบรมด้านความรู้ ICT
10.งานบริการการสื่อสารเพื่อความมั่นคง (CCTV, Jammer)
11.งานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย
12. งานวิเคราะห์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1.7 ท่านติดต่อขอรับบริการจาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ศสส.สป.
สำนักงานจังหวัด
- ท่านขอรับบริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารจากหน่วยงานข้างต้นทางช่องทางใด
1) มาติดต่อด้วยตนเอง 2) ทางโทรศัพท์ 3) ทางจดหมาย
4) ทาง e-mail 5) Application Line 6) อื่นๆ
1.8 ท่านติดต่อกับหน่วยงานในข้อ 1.7 ในลักษณะใด
1) รับบริการ 2) ขอข้อมูล
3) ประสานงาน 4) ปรึกษางาน 5) อื่นๆ
ส่วนที่ 2
ข้อมูลความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่องานบริการ

แบบสอบถามระดับ ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ (โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน ประเด็นที่ท่านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่ท่านได้ใช้บริการ โดยประเมินตามงานบริการที่ท่านเลือก จากข้อ 1.6)
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
1.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เช่น มีแผนภูมิแสดงระยะเวลาแล้วเสร็จของงานที่ประกาศให้ผู้รับบริการทราบ
1.3 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา
1.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน - หลัง
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
2.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.5 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บบอร์ด
3.2 ความเพียงพอของช่องทางการติดต่อขอรับบริการ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บบอร์ด
3.3 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
3.4 เอกสาร (คู่มือ) ประกอบการให้ความรู้เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้จริง
3.5 การตอบข้อหารือ/การให้คำแนะนำ/คำวินิจฉัย/อนุมัติ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
3.6 การให้ความรู้ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (ประชุม/สัมมนา/อบรม)
4.ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ

ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ
4.1 มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้คำปรึกษาและส่งเสริมองค์กรผ่านระบบออนไลน์
4.2 การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ สป.มท. ใช้งานง่าย และสะดวก
4.3 การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ สป.มท. รวดเร็ว เช่น เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป็นต้น
4.4 ข้อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ และครอบคลุม
4.5 ข้อมูลสารสนเทศทันสมัยต่อการใช้งานของผู้รับบริการ
4.6 เว็บไซต์ของหน่วยงาน สป.มท. มีความสวยงาม ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
5.ความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงในหน่วยงาน
5.1 ความสะดวกในการใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติงาน
5.2 ระดับความเร็วในการใช้ระบบเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
6.ความพึงพอใจในด้านการรักษาความปลอดภัย
การให้บริการเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
6.1 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Authentication System)
6.2 ระดับความเร็วในการใช้ระบบเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
7.ความพึงพอใจต่อการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร และเชื่อมโยงเครือข่ายในข่ายกระทรวงมหาดไทย
7.1 การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (ระบบ MPLS) ในข่ายกระทรวงมหาดไทย ในหน่วยงานของท่าน
7.2 อุปกรณ์เชื่อมโยงในข้อ 7.1 มีความทันสมัย รวดเร็ว และเพียงพอครอบคลุมกับความต้องการใช้งานในหน่วยงานของท่าน
7.3 การติดตั้งเชื่อมโยงเครื่องมือสื่อสาร เช่น ระบบโทรศัพท์/โทรสาร ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล VCS
7.4 ความเร็ว ความคมชัด และความเพียงพอในการใช้งานของเครื่องมือสื่อสาร ตามข้อ 7.3
8.ความพึงพอใจต่อการให้บริการรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนหน่วยงาน
8.1 ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับการสนับสนุนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
8.2 การสนับสนุนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมด้านระบบ Internet Data วิทยุผ่านดาวเทียม ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล VCS
8.3 การใช้บริการ ระบบโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
ส่วนที่ 3
การสำรวจความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์องค์กร (โปรดทำเครื่องหมาย ลงในประเด็นที่ท่านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่ท่านได้ใช้บริการ โดยประเมินตามงานบริการที่ท่านเลือก จากข้อ 1.6)
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อย(1)
1. ความเชื่อมั่นในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 มีการชี้แจงหรือให้ข้อมูล หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ ให้ผู้รับบริการทราบ
1.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2. ความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2.1 เทคโนโลยี นวัตกรรมที่นำมาให้บริการมีความเหมาะสม
2.2 ในภาพรวมผู้รับบริการได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม
2.3 ในภาพรวมผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ส่วนที่ 4
คำถามเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางาน

ควรปรับปรุงงานบริการด้านใดเป็น 3 อันดับแรก
(1 = ด่วนที่สุด, 2 = ด่วนมาก, 3 = ด่วน) ควรปรับปรุงด้านอื่นๆ นอกจากนี้
ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
กลุ่มงานติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://ictme.moi.go.th