แผนผังเว็บไซต์

 

หน้าแรก

         
      เรื่องน่าสนใจ
         
      ประกาศข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์
         
      การสำรวจความพึงพอใจ
         
      ดาวน์โหลด
         
      วีดิทัศน์
         
      เชื่อมโยง
         
        - องค์ความรู้เกี่ยวกับประปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
         
        - องค์ความรู้เกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการรายได้
         
        - ข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการะประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย
         
        - ร่างแผนกลยุทธ ศสส. สป.มท. พ.ศ. 2557-2561
         
        - แผนปฏิบัตรการดิจิตอล ศสส. สป.มท.
         
        - แผนปฏิบัตรการประจำปี 2560
         
        - ผลการดำเนินงานตามแผนนปฏิบัติการประจำปี 2560
         
        - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
 
       
        - ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ video streaming
         
        - PMQA หมวด4 ปี 2560
         
        - รายชื่อ ขรก. คสส. ผู้มีผลการปฏิบัตรข้าราชการระดับดีเด่นและดีมาก (ต.ค.59-มี.ค.60)
         
        - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศ
         
        - สาระน่ารู้ ICT
         
        - อบรมด้าน ICT
         
        - ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล
         
        - ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
         
        - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
         
        - ระบบงานเพื่อสนับสนุนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
         
        - ระบบงานรับเรื่องร้องเรียน
         
        - คู่มือด้าน ICT.MSAT,VCS,จัดหาคอม,จัดฝึกอบรม ตัวชี้วัด
         
        - คู่มือ,การติดต่อราชการ
         
        - การให้บริการสื่อประสม(multimedia)
         
        - การจัดการองค์ความรู้
         
     

เกี่ยวกับเรา

         
      ประวัติ/ความเป็นมา
         
      ภารกิจ อำนาจหน้าที่
         
      โครงสร้างบุคลากร
         
      โครงสร้างอัตรากำลัง
         
      วิสัยทัศน์
         
      พันธกิจ
         
      ค่านิยมหลัก
         
      กลยุทธ์และแนวทางดำเนินการ
         
      E-mail / เบอร์โทรศัพท์
         
      ทำเนียบผู้บริหาร
         
     

หน่วยงานในสังกัด ศสส.

         
      กลุ่มงานอำนวยการ
         
      กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
         
      กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
         
      กลุ่มงานติดตามและประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
         
      กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
         
      กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
         
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12
         
     

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         
      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
         
      หน่วยงานภายใน สป.มท.
         
      เว็บไซต์ 76 จังหวัด
         
     

หน่วยงานในสังกัด มท.

      สำนักงานปลัดรัฐมนตรี
         
      สำนักงานปลัด มท.
         
      สำนักตรวจราชการ
         
      สถาบันดำรงราชานุภาพ
         
      สำนักงานกฎหมาย
         
      สำนักงาน ก.ถ.
         
      สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
         
      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
         
      กองกลาง
         
      กองการเจ้าหน้าที่
         
      กองคลัง
         
      กองการต่างประเทศ
         
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
         
      สำนักนโยบายและแผน
         
      กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
         
      ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
         
      หน่วยงานระดับกรม
         
      กรมการปกครอง
         
      กรมการพัฒนาชุมชน
         
      กรมที่ดิน
         
      กรมโยธินการและผังเมือง
         
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
         
      ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Create By ICT centre Development

Copyright © 2011. All Rights Reserved.