ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ข้อมูลรายละเอียดผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ข้อมูลรายละเอียดผู้ถูกกล่าวหา
ชื่อผู้ถูกกล่าวหา
นามสกุลผู้ถูกกล่าวหา
ตำแหน่ง
ต้นสังกัด
รายละเอียดข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อัพโหลดเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดเป็นความลับ